Fagbeskrivelse Musical

Formål:

Formålet med undervisningen er at forberede eleven scenekunstfagligt og personligt til optagelse på en videregående scenekunstnerisk uddannelse herhjemme eller i udlandet. Undervisningen foregår over tre år, hvor der arbejdes med disciplinerne sang, drama og dans. Undervisningen er tilrettelagt således, at alle årgange arbejder sammen i praksisfællesskaber. Store dele af undervisningen vil være tilrettelagt i forbindelse med produktioner, af hvilke der er to på et år. En mindre musical showcase i december og en større musical produktion i april.
Efter tre års kursus forventes det at eleven:

 • Føler sig afklaret i forhold til fremtidige uddannelsesønsker
 • Har forståelse for brugen af sin krop og stemme – og potentialet for videreudvikling heraf
 • Kan arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i forbindelse med skabelsen af en rolle, såvel som i samspil med andre
 • Kan reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde
 • Kan sætte sig ind i andres ideer (instruktør såvel som medspillere) og herigennem blive medskabende/medfortolker af eget og andres kreative arbejde
 • Har et kendskab til ”hverdagen” i det professionelle teaterliv
 • Har et kendskab til teater-, danse- og musicalhistorie og de ”praktiske teaterfag”, som er en del af skabelsesprocessen (teknik, scenografi, manuskript analyse)
 • Føler sig rustet til at søge optagelse på en videregående scenekunstnerisk uddannelse

Optagelse og krav:

Optagelsesprøven på musicallinjen er et workshopforløb. På baggrund af en skriftlig ansøgning, som kort beskriver ansøgerens baggrund og motivation, indkaldes relevante aspiranter til optagelsesworkshop. Workshoppens forløb vil variere fra år til år. Der vil dog altid være en sangopgave og en tekstopgave som skal forberedes på forhånd. I løbet af workshoppen vurderes ansøgerens musikalitet, modenhed, arbejdsmoral og vilje. I forbindelse med workshoppen kaldes ansøgeren til en personlig samtale, hvor elevens studieegnethed vurderes. Samtalen tager afsæt i ansøgerens skriftlige ansøgning.

Undervisningens indhold og tilrettelæggelse:

Undervisningen indeholder:

 • Fysisk træning og dans
 • Tekstarbejde
 • Sang- og stemmetræning
 • Teater- og musicalhistorie
 • Teoretisk og praktisk arbejde med diverse skuespiltekniker
 • Produktion af forestillinger
 • Studietur
 • Portfolio
 • Møde med professionelle produktioner
 • Vejledning og coaching

Undervisningen er tilrettelagt så der veksles imellem:

 • Projektarbejde
 • Holdundervisning
 • Individuel opgaveløsning

Grunddiscipliner:

Sang:
I sang vil fokus være på at få etableret god vejrtrækning, kropsholdning og støtte. Eleverne bliver bekendt med de mest grundlæggende stemmefunktioner. Eleverne arbejder med forskellige genrer inden for musical og de forskellige teknikker, som hver enkelt stilart kræver. Der vil være fokus på placering af klang, tekstudtale, tolkning, udtryk, lytte øvelser, indlevelse i teksten og performance. Der modtages derudover undervisning i musicalhistorie.

Drama:
I drama introduceres en række basale teknikker til eleverne. Der arbejdes med krop, impuls, fysiske handlinger, gestus, improvisation og karakter som relation. Der arbejdes både med traditionelle dramatiske og postdramatiske metoder. Eleverne opnår færdigheder i at analysere manuskripter og i selv at være med i den kreative proces henimod skabelsen af en rolle. Der modtages undervisning i teatrets historie.

Dans:
I dans arbejdes der med stabilitetsøvelser, centerøvelser, kendskab til muskelopbygningen, smidighed og afspænding. Ud over dette arbejdes der med indstudering af musical theatre repertoire med henblik på at lære trinnene hurtigt, på udstråling og forståelse for de forskellige dansebegreber, tilstedeværelse, tolkning, troværdighed og udstråling på scenen. Danseundervisningen består af ballet, moderne dans, jazz, streetdance og step. Derudover undervises der i kreativ komposition, danseteori og dansens historie.

Kompetenceforløb:

På musicallinjen vil eleven i løbet af de tre år opleve stigende fagligt niveau og voksende krav til egen indsats.

Efter endt treårigt forløb forventes eleven at:

 • Kunne arbejde seriøst og vedholdende
 • Have levet op til forventningerne i optagelseskravene
 • Være i stand til at samarbejde og bidrage positivt til gruppens fællesskab
 • Have et kendskab til en række teaterformer og stilarter
 • Have styrket sit personlige udtryk
 • Have kendskab til forskellige teaterformer/-retninger
 • Have færdigheder i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde, herunder dans og fysisk teater
 • Fremstå sikker i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde, herunder dans og fysisk teater.
 • Have kendskab til dele af livet som professionelt scenemenneske.
 • Have forståelse for skabelsesprocesser på, såvel som foran og bag, scenen
 • Være bevidst om sit personlige udtryk
 • Være overbevisende i sin optræden

Årsprøve

I løbet af året samles resultaterne af elevens opgaver/projekter i en portfolio, hvis udformning aftales mellem afdelingsleder og eleven. Op til årsprøven vurderes portfolien som godkendt/ikke godkendt. Kan portfolien ikke godkendes, arbejder eleven videre med den, vejledt af afdelingslederen, indtil den kan godkendes. På baggrund af en godkendt portfolio udarbejder eleven en præsentation af årets arbejde. Eleven skal i præsentationen bl.a. reflektere over egen læring og sætte sig faglige og personlige mål for det kommende års udvikling. Præsentationen kan have forskellige formater i forhold til omfang, medie, tidsramme og kontekst. Disse rammer besluttes af afdelingslederen i samarbejde med eleven. Eleven bedømmes på den godkendte portfolio og på præsentationen med bestået/ikke bestået. Med bedømmelsen følger en skriftlig udtalelse fra afdelingslederen, som både er baseret på årsprøven og på tilbagemeldinger fra undervisere gennem hele året.

Afgangseksamen

Eksamen består af en afslutningsforestilling og en efterfølgende mundtlig eksamen. Forestillingen produceres så vidt muligt i samarbejde med et professionelt teater. Den mundtlige eksamen er en refleksion over, og redegørelse for, arbejdet frem mod visningen, samt en præsentation af elevens samlede portfolio. Eleven bedømmes på sin præstation i forestillingen og på sin portfolio – i lighed med årsprøverne. Desuden modtager eleven en udtalelse fra afdelingslederen, baseret på tilbagemeldinger fra undervisere gennem hele forløbet. Der gives karakter for elevens præstation i afslutningsforestillingen. Desuden gives karakter for den mundtlige eksamen med afsæt i elevens portfolio.