Fagbeskrivelse skuespil

Formål

Formålet med linjen skuespil er, at forberede eleverne på at kunne fungere som selvstændige idé- og værkskabende performere, samt give dem et tydeligt indblik i skuespilbranchens mangeartede facetter gennem mødet med undervisere som har vidt forskellige tilgange til skuespilarbejdet. Eleverne klædes herigennem på til at kunne træffe et kvalificeret valg i forhold til deres egen fremtid og forbedre mulighederne for at leve op til optagelseskravene til de statslige scenekunstuddannelser samt beslægtede uddannelser i ind- og udland. Efter tre års kursus forventes det at eleven:

 • Føler sig afklaret i forhold til fremtidig uddannelsesønsker
 • Kan skabe og forstå sceniske udtryk – fra idé til forestilling
 • Har forståelse for brugen af sin krop og stemme – og potentialet for videreudvikling heraf
 • Kan arbejde kreativt og innovativt selvstændig såvel som i samspil med andre
 • Kan reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde
 • Kan sætte sig ind i andres ideer og herigennem blive medskabende/fortolker
 • Har et bredt kendskab til forskellige teaterformer/-retninger og uddannelsesmuligheder
 • Har et kendskab til ”hverdagen” i det professionelle teaterliv
 • Har et kendskab til teaterhistorie, og de ”praktiske teaterfag” som er en del af skabelsesprocessen (teknik, scenografi, manuskriptskrivning etc.)
 • Har troen på, og erfaring med, at egne ideer kan realiseres

 Optagelse og krav:

Optagelsesprøven er et workshopforløb. På baggrund af en skriftlig ansøgning, som kort beskriver ansøgerens baggrund og motivation, indkaldes alle ansøgere til optagelsesworkshop. Workshoppens forløb vil variere fra år til år. Der vil dog altid være opgaver som skal forberedes på forhånd. Disse er beskrevet i indkaldelsen til optagelsesworkshoppen. I løbet af workshoppen vurderes bl.a. det personlige udtryk og kvaliteten af ansøgerens forberedelse, samt evnen til at indgå i workshoppens opgaver og øvelser. Desuden vurderes sociale kompetencer, modenhed, arbejdsmoral og vilje. Alt sammen til en samlet vurdering af ansøgerens potentiale.

I forbindelse med workshoppen kaldes ansøgeren til en personlig samtale, hvor elevens studieegnethed vurderes. Samtalen tager afsæt i ansøgerens skriftlige ansøgning.

Optagelsesudvalget består af en ekstern censor, skolens leder, afdelingslederen, samt 1-2 af skolens faste undervisere. Optagelsesudvalget optager de elever, de mener danner det bedst mulige hold, med størst muligt potentiale.

Kompetenceforløb:

På scenekunstlinjens skuespillerafdeling vil eleven i løbet af de tre år opleve stigende fagligt niveau og voksende krav til egen indsats. Elevens forventede kompetencer efter hvert af de tre år, på Talentskolen, er fastsat således:

Det første år fokuseres der særligt på den grundlæggende skuespilteknik, og introduktion til fagets divasitet.
Efter første år forventes eleven at:

 • kunne arbejde seriøst og vedholdent
 • have levet op til forventningerne i optagelseskravende, og personlige udviklingsmål
 • kunne indgå og bidrage kreativt i fælles processer
 • have en begyndende forståelse for sit eget instrument (krop og sind)
 • have kendskab til en række teaterformer, stilarter og indgange til skuespillerfaget
 • Kunne skabe scenisk materiale, under vejledning, ud fra egne ideer, såvel som bundne opgaver

Det andet år fokuseres der særligt på det personlige udtryk.
Efter andet år forventes eleven at:

 • Have styrket sit personlige udtryk, og forståelsen for eget instrument
 • Udvise en forståelse af skuespillerfaget, og kunne reflekter konstruktivt over eget og andres arbejde.
 • Kunne skabe scenisk materiale ud fra egne ideer, såvel som bundne opgaver, på egen hånd
 • Have færdigheder i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde
 • Have kendskab til dele af livet som professionel scenekunster
 • Have forståelse for skabelsesprocesser på, såvel som foran og bag, scenen
 • Være overbevisende i sin optræden

På tredje år fokuseres særligt på afklaring og målretning, samt bevidstheden om egen udvikling.
Efter tredje år forventes eleven at:

 • Har forståelse for brugen af sit eget instrument, og potentialet for videreudvikling heraf
 • Fremstår sikker i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde
 • Have et realistisk og bredt billede af livet i den professionelle teaterverden, og de forskellige indgangsveje til den.
 • have et realistisk billede af eget potentiale
 • Føler sig afklaret i forhold til fremtidig uddannelsesønsker
 • Kan skabe og forstå sceniske udtryk – fra ide til forestilling
 • Kan arbejde kreativt og innovativt, selvstændig såvel som i samspil med andre
 • Kan reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde
 • Kan sætte sig ind i andres ideer og herigennem blive medskabende/fortolker
 • Har et hvis kendskab til teaterhistorie og de ”praktiske fag” som er en del af skabelsesprocessen (teknik, scenografi, manuskriptskrivning etc.)
 • Har troen på – og erfaring med – at egne ideer kan realiseres

Undervisningens indhold og tilrettelæggelse

Undervisningen indeholder:

 • Fysisk træning, herunder elementer af dans
 • Tekstarbejde
 • Sang- og stemmetræning
 • Teater- og musicalhistorie
 • Teoretisk og praktisk arbejde med diverse skuespiltekniker
 • Produktion af forestillinger
 • Studietur
 • Portfolio
 • Møde med professionelle produktioner f.eks. via praktikophold og praktisk arbejde på festivaler
 • Idéudvikling
 • Introduktion til sceneteknik, scenografi og manuskriptskrivning
 • Vejledning og coaching

Undervisningen er tilrettelagt så der veksles imellem:

 • Projektarbejde
 • Holdundervisning
 • Individuel opgaveløsning

Årsprøve

I løbet af året samles resultaterne af elevens opgaver/projekter i en portfolio, hvis udformning aftales mellem linjekoordinator og elever. Op til årsprøven vurderes portfolien med godkendt/ikke godkendt. Kan portfolien ikke godkendes, arbejder eleven videre med den, vejledt af linjekoordinator, indtil den kan godkendes. På baggrund af en godkendt portefolio udarbejder eleven en præsentation af årets arbejde. Eleven skal i præsentationen bl.a. reflektere over egen læring og sætte sig faglige og personlige mål for det kommende års udvikling. Præsentationen kan have forskellige formater i forhold til omfang, medie, tidsramme og kontekst. Disse rammer besluttes af linjekoordinator i samarbejde med eleven. Eleven bedømmes på den godkendte portfolio og på præsentationen med bestået/ikke bestået. Med bedømmelsen følger en skriftlig udtalelse fra linjekoordinatoren, som både er baseret på årsprøve og på tilbagemeldinger fra undervisere gennem hele året.

Afgangseksamen

Eksamen består af en afslutningsforestilling og en efterfølgende mundtlig eksamen. Forestillingen produceres så vidt muligt i samarbejde med et professionelt teater. Den mundtlige eksamen er en refleksion over, og redegørelse for, arbejdet frem mod visningen, samt en præsentation af elevens samlede portfolio. Eleven bedømmes på sin præstation i forestillingen og på sin portfolio – i lighed med årsprøverne. Desuden modtager eleven en udtalelse fra linjekoordinatoren, baseret på tilbagemeldinger fra undervisere gennem hele forløbet. Der gives karakter for elevens præstation i afslutningsforestillingen. Desuden gives karakter for en mundtlig eksamen med afsæt i elevens portfolio.


[2] Linnakylä 2005, s. 146.