Talentskolen tager udgangspunkt i et helhedstænkende dannelsesbegreb, der lægger vægt på elevens faglige og personlige udvikling. Vi fokuserer på, at udvikle elevens talent – men det kan kun gøres ved at inddrage det hele menneske.

Den canadiske professor Françoys Gagné, som har forsket i talentudvikling, opstiller en række faktorer som alle er med til at etablere talentet. Overordnet set kan man dele faktorerne op i disse kategorier: Naturlige evner, miljø, personlige egenskaber og selve talentudviklingsprocessen.

Læs mere her: Hvad er talent?.

På Talentskolen skaber vi de mest optimale rammer og tilrettelægger en målrettet proces, som tager højde for elevernes individuelle behov. Vores fokus er at udvikle elevens talent i samarbejde med elevens øvrige miljø.

Vi tager, med andre ord, ansvar for elevens talentudviklingsproces. Det gør vi ved at arbejde med en række pædagogisk/didaktiske faktorer, som alle spiller ind i etableringen af den optimale læringssituation.

RelationsmodelFaktorerne beskrives i analyseredskabet den didaktiske relationsmodel*, som handler om relationerne mellem elementerne: læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen, vurdering/evaluering. Den grundlæggende erfaring, som modellen baseres på er, at det ikke er muligt udelukkende at påvirke et område af modellen, uden at det har effekt på de andre fem elementer.

På Talentskolen anvender vi modellens elementer aktivt i vores undervisning på denne måde:

Læringsforudsætninger

Som beskrevet i talentmodellen er elevernes læringsforudsætninger en kompliceret sammensætning af medfødte evner, intrapersonelle egenskaber og miljø, som talentskolens undervisere vil arbejde med på baggrund af forskellige metoder, afhængig af fag og linje. Læringsforudsætningerne ændres i takt med elevens udvikling.

Rammefaktorer

Når der tales om rammefaktorer er det elementer såsom love, regler, kulturelle aspekter, lokalmiljøet og skoleorganisatoriske midler (økonomi, ledelse, undervisningsmidler, udstyr, fagplaner osv.) der menes. På Talentskolen stræber vi imod at skabe de bedst mulige rammefaktorer for talentudvikling, hvorfor vi også arbejder metodisk, bl.a. med undervisningsplanlægning, studieordning, pædagogisk grundlag mm.

Mål

Målene, i forbindelse med den didaktiske relationsmodel, er med til at kunne fastlægge lærerens hensigt med undervisningen, hvilken retning undervisningsforløbet har, samt formålet med de lærendes læring. Alle undervisere på Talentskolen beskriver målsætningen med deres forløb og formidler målene til eleverne, så der er gennemsigtighed i undervisningen samt mulighed for at holde de konkrete fremskridt i undervisningen op imod en målsætning.

Indhold

Indholdet beskriver hvad undervisningen handler om, hvilken rolle de forskellige aspekter spiller, og hvordan den er tilrettelagt. Indholdet af undervisningen er formet ud fra de mål der er fastslået. Der er to former for indhold i undervisningen: det skjulte/latente og det åbne/manifeste. Det skjulte kan f.eks. være, at en teaterlinjeelev har så store problemer med sin sang, at hun lærer, hun ”ikke kan finde ud af at synge”. Det åbne indhold, er de metoder og teknikker, som underviseren og eleven i samspil anvender for at udvikle hendes sang. Det skjulte indhold er lige så vigtigt som det åbne indhold.

Læreprocessen

Læreprocessen beskriver; hvordan selve læringen skal foregå og hvem der tilrettelægger forløbet. Selve læringsforløbet kan være tilrettelagt enten af læreren eller af læreren og de lærende i fællesskab. Der er tre forskellige principper som kan bidrage til en succesfuld læringsproces: medbestemmelse (de lærende skal gennem samarbejde og aktiv deltagelse i undervisningen lære om demokratiske værdier), oplevelsesorientering (en oplevelsesorienteret undervisning giver de lærende mulighed for at drage deres egne erfaringer) og sammenhæng mellem teori og praksis (de lærendes egne erfaringer knyttes til teori som anvendes i undervisningen).

Vurdering/evaluering

På Talentskolen foregår evalueringen både af selve undervisningsprocessen og af de lærendes læring.  Hvert undervisningsforløb vil blive evalueret af eleverne, ligesom evaluerende samtaler i forbindelse med elevernes præstationer foregår løbende i undervisningen. Eleverne dokumenterer og evaluerer deres fremskridt i form af en portfolio, hvis form defineres i samarbejde mellem linjekoordinator og elever. Portfolien danner grundlag for både årsprøve og afgangsprøve.

Opsummering

Talentskolen stiller høje krav til både elever og lærere. For eleverne betyder det, at de med den rette indsats og motivation virkelig kan udvikle deres potentale i løbet af de tre år på skolen, så de med rette kan sige, de er talentfulde. For lærerne betyder det, at de, udover at være professionelt uddannede og aktivt udøvende, holder sig ajour med fagets udvikling og undervisningsmetoder, samt formår at arbejde metodisk med både talentmodellens og den didaktiske relationsmodels elementer.


*Hiim, H & Hippe, E. (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. København: Gyldendalske boghandel