Gå til hovedindhold

Studieordning

 • Læs op

Indhold

  • Talentskolens linjer har ikke noget retsgrundlag. Blandt de kunstneriske grundkurser har kun MGK (Musikalsk GrundKursus) et lovgrundlag (musikloven) og derfor lægger Talentskolens studieordning sig op ad denne.
  • De udbudte kunstneriske grundkurser på Talentskolen i Næstved er ikke kompetencegivende men alene forberedende kurser til videregående uddannelser.

  Formålet med Talentskolens grundkurser er:

  • At bidrage til at etablere en national kunstnerisk fødekæde indenfor flere kunstarter.
  • At tilbyde unge mellem 16 – 25 år kunstfaglig undervisning på grundkursusniveau i et 3-årigt progressivt forløb som er bredt kvalificerende.
  • At forberede unge til optagelse på nationale eller internationale videregående kunstneriske uddannelser eller andre fagligt tilgrænsende videregående uddannelser.
  • At hjælpe unge frem mod en afklaring af deres fremtidige uddannelse.
  • At tilbyde unge kunstfagligt relaterede aktiviteter, som Talentskolen arrangerer udover undervisningen.
  • At samarbejde med kulturinstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og private aktører lokalt,
   regionalt, nationalt og internationalt.
  • At spille en aktiv rolle i Næstved Kommune med fokus på nuværende og fremtidige bosætnings- og uddannelsesstrategier.
  • På Talentskolen optages unge mellem 16 og 25 år. Der kan dispenseres fra aldersgrænserne i særlige tilfælde.
  • Der optages 12 elever pr. linje pr. årgang.
  • Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve, hvis form fastlægges af linjekoordinatorerne og godkendes af leder.
  • Censor ved optagelsesprøven er den interne linjekoordinator og en ekstern fagcensor, som udpeges af Talentskolelederen.
  • På basis af linjekoordinators og censors faglige vurdering, træffer et optagelsesudvalg beslutning om optag af ansøgeren. Ved optagelsen lægges vægt på ansøgerens evner og udviklingspotentiale samt motivation og studieegnethed.
  • Resultatet af optagelsesprøven meddeles den pågældende
   ansøger skriftligt med en udtalelse.
  • Talentskolens kunstneriske grundkurser er treårige forberedende kurser.
  • Et års undervisning er minimum 36 uger inklusiv års og afgangsprøver samt projekter.
  • Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne kan følge anden skolegang ved siden af Talentskolen.
  • Det ugentlige timetal for en talentskoleelev er gennemsnitligt 10 lektioner, men både midlertidige og permanente afvigelser herfra kan forekomme. En undervisningslektion er 45 minutter.

  Fremmøde er en nødvendighed for at kunne få udbytte af kurset. Ved fravær over 20 % ved slutningen af et
  semester bliver kursisten, som følge af manglende kursusaktivitet, udmeldt af Talentskolen. Der dispenseres
  ikke herfor.

  Efter individuelt skøn og under særlige omstændigheder kan skolens leder bevilge en elev orlov.

  Elevens faglige udvikling dokumenteres og evalueres ved hjælp af portfoliometoden: ”En portfolio kan beskrives som en systematisk og målbevidst udvælgelse af elevarbejder der komponeres, samles og udvælges af eleven selv. Den demonstrerer elevens interesser og indsats, lære- og arbejdsprocesser, fremskridt og præstationer inden for et eller flere områder over en bestemt tidsperiode.

  Virkningsfuldt læringspotentiale får portfolien, når den også indeholder elevens egen refleksion og selvvurdering i forbindelse med såvel udvælgelse af arbejder som læreprocesser. Den kan endvidere understøtte elevens målorientering ved at rumme udpegning af fremtidige udfordringer.”[2] Linjekoordinatoren afgør portfoliens form. Portfolien indgår i den samlede vurdering ved både årsprøver og afgangsprøve.

  • Talentskolens elever skal efter hvert år deltage i en årsprøve for at kunne fortsætte. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg fra eleven, en præsentation/fremførelse/produktion, elevens portfolio og en
   faglig samtale mellem linjekoordinatoren, eleven og en ekstern fagcensor. Årsprøven er obligatorisk for alle elever.
  • For at blive indstillet til årsprøve skal eleven have deltaget i mindst 80 % af undervisningen, jævnfør mødepligten.
  • Bestås årsprøven ikke udmeldes eleven af Talentskolen
  • Krav til årsprøver fastsættes af den enkelte linjekoordinator og godkendes af skolens leder
  • Resultatet af årsprøven meddeles den pågældende elev skriftligt med en karakter og en udtalelse
  • Afgangsprøven efter 3. år skal dokumentere, at eleven behersker sit linjefag på et niveau, som så godt som muligt svarer til en bestået optagelsesprøve ved en videregående kunstnerisk uddannelse.
  • Prøven tager udgangspunkt i et oplæg fra eleven, en præsentation/fremførelse/produktion, elevens portfolio og en faglig samtale mellem linjekoordinatoren, eleven og en ekstern fagcensor.
  • For at blive indstillet til afgangsprøve skal eleven have deltaget i mindst 80 % af undervisningen på det tredje undervisningsår, jævnfør mødepligten.
  • Talentskolen udsteder bevis for gennemført kursus. Beviset skal indeholde en udtalelse med beskrivelse af elevens faglige niveau og kursets faglige indhold.

  Talentskolens linjekoordinatorer udarbejder planer for undervisningen. Planerne skal beskrive undervisningens
  formål, indhold og progression, samt kursisternes forventede arbejdsindsats. Planerne skal godkendes af
  skolens leder.

  Eleven kan klage til skolens leder over undervisningens form og indhold. Eleven kan klage til kommunens forvaltning over Talentskolens optagelseprocedure, eksamen, prøver og øvrig drift. Øvrig klageprocedure retter sig efter kommunale regler.